Archive

Archive for the ‘Từ nguyên học – Etymology’ Category

Nghĩa của từ Academy

Academy, vốn xuất phát từ một từ nguyên gốc tiếng Hi Lạp là Akademeia, tiếng Latin là academia. Akademeia là một danh tướng huyền thoại người Athen đã tham gia trận chiến thành Troy (Trojan War). Sau khi chiến thắng trở lại Athen, người anh hùng này làm chủ một vùng đất rộng lớn, đó cũng chính là nơi triết gia Plato dạy học. Do vậy, Academy từ đó mang ý nghĩa là sự thông thái, hàn lâm, kiến thức uyên bác. Ngày nay, nó có nghĩa là học viện, nơi đào tạo chuyên sâu về ngành nghề nào đó, hoặc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực nào đó