Home > Từ nguyên học - Etymology > Nghĩa của từ Academy

Nghĩa của từ Academy

Academy, vốn xuất phát từ một từ nguyên gốc tiếng Hi Lạp là Akademeia, tiếng Latin là academia. Akademeia là một danh tướng huyền thoại người Athen đã tham gia trận chiến thành Troy (Trojan War). Sau khi chiến thắng trở lại Athen, người anh hùng này làm chủ một vùng đất rộng lớn, đó cũng chính là nơi triết gia Plato dạy học. Do vậy, Academy từ đó mang ý nghĩa là sự thông thái, hàn lâm, kiến thức uyên bác. Ngày nay, nó có nghĩa là học viện, nơi đào tạo chuyên sâu về ngành nghề nào đó, hoặc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực nào đó

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: